Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20211107_055703.jpg Screenshot_20211030_154312.jpg Screenshot_20211015_152855.jpg Screenshot_20211015_154238.jpg IMG_20211014_160251.jpg IMG_20211014_143247.jpg Tiep_tuc_nghi_hoc.jpg Screenshot_20211001_143111.jpg Screenshot_20210930_135618.jpg IMG_1696.JPG IMG_1695.JPG Lan_man.jpg Tieng_Viet_2_Tu_ngu_chi_su_vat.jpg Toan_On_tap_cac_so_den_100.jpg Tieng_Viet_2_Toi_la_hoc_sinh_lop_2.jpg Hoa_hong.jpg IMG_20210925_165154.jpg Screenshot_20210921_160130.jpg Screenshot_20210921_161551.jpg Screenshot_20210921_162330.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TKB 25/01/2021

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 09h:44' 17-02-2021
  Dung lượng: 37.3 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  "THCS NGUYỄN TRÃI
  Năm học 2020 - 2021
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 2
  BUỔI SÁNG
  Thực hiện từ ngày 25 tháng 01 năm 2021

  THỨ TIẾT "6A
  (TUYỀN)" "6B
  (Đ HẰNG)" "6C
  (PHƯỢNG)" "6D
  (HỒNG)" "6E
  (TÔ THỦY)" "7A
  (HƯƠNG)" "7B
  (NG HẰNG)" "7C
  (PHONG)" "7D
  (TR THỦY)" "8A
  (HÂN)" "8B
  (HUYỀN)" "8C
  (LAN)" "8D
  (SINH)" "9A
  (V TRANG)" "9B
  (HẠNH)" "9C
  (YẾN)" "9D
  (VINH)"
  2 1 ChCờ - TUYỀN ChCờ - Đ HẰNG ChCờ - PHƯỢNG ChCờ - HỒNG ChCờ - TÔ THỦY ChCờ - HƯƠNG ChCờ - NG HẰNG ChCờ - PHONG ChCờ - TR THỦY ChCờ - HÂN ChCờ - HUYỀN ChCờ - LAN ChCờ - SINH ChCờ - V TRANG ChCờ - HẠNH ChCờ - YẾN ChCờ - VINH
  2 Toán - NG THÚY CNghệ - Đ HẰNG Địa - NG HẰNG GDCD - HỒNG MT - NG BÌNH Toán - PHONG Văn - HƯƠNG Sử - HẠNH NNgữ - VÂN NNgữ - HÙNG Văn - HÂN TD - SINH Lí - HUYỀN Toán - MỸ Văn - V TRANG Sử - VINH Hóa - TUYỀN
  3 Sinh - TUYỀN Toán - NG THÚY Văn - PHƯỢNG NNgữ - HÙNG Văn - V TRANG Văn - HƯƠNG Địa - NG HẰNG Toán - PHONG MT - NG BÌNH Văn - HÂN Toán - DŨNG CNghệ - TR THỦY Địa - YẾN Sử - VINH Sinh - LAN Văn - GIANG Toán - MỸ
  4 Văn - PHƯỢNG NNgữ - VÂN NNgữ - HÙNG CNghệ - Đ HẰNG Toán - NG THÚY Lí - TR THỦY CNghệ - HUYỀN Nhạc - HỒNG Địa - NG HẰNG Toán - DŨNG MT - NG BÌNH Tin - NHA Sinh - LAN GDCD - HẠNH Địa - YẾN Văn - GIANG NNgữ - TÔ THỦY
  5 NNgữ - VÂN Sinh - TUYỀN Toán - NG THÚY Văn - PHƯỢNG Địa - NG HẰNG Nhạc - HỒNG MT - NG BÌNH Văn - HƯƠNG Toán - HÒA GDCD - HUYỀN Hóa - Đ HẰNG Toán - DŨNG NNgữ - HÙNG Sinh - LAN Tin - NHA NNgữ - TÔ THỦY Địa - YẾN
  3 1 TD - TUÂN Tin - H THÚY GDCD - HỒNG NNgữ - HÙNG Toán - NG THÚY Toán - PHONG NNgữ - VÂN Địa - NG HẰNG Sử - HẠNH Sinh - NGỤY HẰNG GDCD - HUYỀN MT - NG BÌNH Toán - DŨNG Sử - VINH Toán - MỸ TD - SINH Lí - VI
  2 NNgữ - VÂN Toán - NG THÚY NNgữ - HÙNG Tin - H THÚY Sinh - NGỤY HẰNG Sử - HẠNH Toán - PHONG Sinh - HƯNG Địa - NG HẰNG TD - TUÂN Văn - HÂN GDCD - HUYỀN Sử - VINH TD - SINH Toán - MỸ Tin - NHA MT - NG BÌNH
  3 Sử - GIANG GDCD - HỒNG Văn - PHƯỢNG Sinh - NGỤY HẰNG Tin - H THÚY Văn - HƯƠNG TD - TUÂN Toán - PHONG Sinh - HƯNG Toán - DŨNG TD - SINH Văn - HÂN GDCD - HUYỀN CNghệ - VI GDCD - HẠNH Sinh - LAN Tin - NHA
  4 MT - NG BÌNH Văn - PHƯỢNG Toán - NG THÚY TD - TUÂN Sử - GIANG Sinh - HƯNG Văn - HƯƠNG NNgữ - VÂN Tin - H THÚY Toán - DŨNG Tin - NHA NNgữ - HÙNG Văn - HÂN Sinh - LAN Sử - VINH Lí - VI Toán - MỸ
  5 Địa - HẠNH Văn - PHƯỢNG Toán - NG THÚY Sử - GIANG CNghệ - DŨNG NNgữ - VÂN Nhạc - HỒNG CNghệ - HUYỀN Văn - HƯƠNG NNgữ - HÙNG Sinh - NGỤY HẰNG Sử - VINH Văn - HÂN Tin - NHA Lí - VI Toán - MỸ Sinh - HƯNG
  4 1 Tin - H THÚY CNghệ - Đ HẰNG Văn - PHƯỢNG Toán - NG THÚY TD - TUÂN CNghệ - HUYỀN Toán - PHONG NNgữ - VÂN Lí - TR THỦY Nhạc - TH TRANG Toán - DŨNG NNgữ - HÙNG MT - NG BÌNH Lí - VI Sử - VINH Văn - GIANG TD - SINH
  2 TD - TUÂN Văn - PHƯỢNG MT - NG BÌNH Toán - NG THÚY Tin - H THÚY NNgữ - VÂN Lí - TR THỦY Sinh - HƯNG Văn - HƯƠNG Lí - HUYỀN TD - SINH Tin - NHA Nhạc - TH TRANG Toán - MỸ CNghệ - VI NNgữ - TÔ THỦY Văn - GIANG
  3 Toán - NG THÚY Tin - H THÚY CNghệ - Đ HẰNG Lí - TR THỦY NNgữ - TÔ THỦY GDCD - VI Sinh - HƯNG TD - TUÂN NNgữ - VÂN Toán - DŨNG NNgữ - HÙNG Nhạc - TH TRANG CNghệ - PHONG Tin - NHA Văn - V TRANG Toán - MỸ Sử - VINH
  4 Văn - PHƯỢNG Toán - NG THÚY TD - TUÂN NNgữ - HÙNG CNghệ - DŨNG MT - NG BÌNH NNgữ - VÂN Văn - HƯƠNG Sử - HẠNH Tin - H THÚY Địa - YẾN Hóa - Đ HẰNG Tin - NHA Văn - V TRANG Lí - VI Sử - VINH Toán - MỸ
  5 Toán - PHONG Sử - HẠNH Văn - HƯƠNG Toán - HÒA NNgữ - HÙNG Tin - NHA Toán - DŨNG Hóa - Đ HẰNG Văn - V TRANG NNgữ - TÔ THỦY Địa - YẾN Toán - MỸ
  5 1 Văn - PHƯỢNG Địa - HẠNH NNgữ - HÙNG Tin - H THÚY Toán - NG THÚY TD - TUÂN Toán - PHONG Lí - TR THỦY Nhạc - HỒNG Sinh - NGỤY HẰNG Toán - DŨNG Văn - HÂN TD - SINH NNgữ - TÔ THỦY MT - NG BÌNH CNghệ - VI Văn - GIANG
  2 CNghệ - VI Lí - TR THỦY Sinh - NGỤY HẰNG Nhạc - HỒNG Toán - NG THÚY Tin - H THÚY Sinh - HƯNG Toán - PHONG TD - TUÂN Hóa - Đ HẰNG Toán - DŨNG Văn - HÂN NNgữ - HÙNG Toán - MỸ Tin - NHA Hóa - TUYỀN Văn - GIANG
  3 Toán - NG THÚY Sinh - TUYỀN CNghệ - Đ HẰNG Văn - PHƯỢNG NNgữ - TÔ THỦY CNghệ - HUYỀN TD - TUÂN Sử - HẠNH Sinh - HƯNG MT - NG BÌNH NNgữ - HÙNG CNghệ - TR THỦY Toán - DŨNG Văn - V TRANG TD - SINH Tin - NHA CNghệ - VI
  4 Lí - TR THỦY Văn - PHƯỢNG Toán - NG THÚY Sinh - NGỤY HẰNG Văn - V TRANG Sinh - HƯNG Sử - HẠNH CNghệ - HUYỀN Tin - H THÚY TD - TUÂN Văn - HÂN Toán - DŨNG Hóa - Đ HẰNG MT - NG BÌNH Toán - MỸ NNgữ - TÔ THỦY Tin - NHA
  5 Sử - HẠNH Tin - H THÚY MT - NG BÌNH CNghệ - HUYỀN Văn - HÂN Hóa - Đ HẰNG NNgữ - HÙNG Tin - NHA Hóa - TUYỀN Văn - V TRANG Toán - MỸ Sinh - HƯNG
  6 1 CNghệ - VI MT - NG BÌNH TD - TUÂN Văn - PHƯỢNG Nhạc - TH TRANG Toán - PHONG NNgữ - VÂN Địa - NG HẰNG Văn - HƯƠNG CNghệ - TR THỦY Lí - HUYỀN Văn - HÂN Toán - DŨNG Địa - YẾN NNgữ - TÔ THỦY GDCD - M BÌNH Sử - VINH
  2 NNgữ - VÂN TD - TUÂN Tin - H THÚY Văn - PHƯỢNG NNgữ - TÔ THỦY Địa - NG HẰNG GDCD - VI Toán - PHONG Văn - HƯƠNG Văn - HÂN Nhạc - TH TRANG TD - SINH Toán - DŨNG Hóa - TUYỀN Toán - MỸ MT - NG BÌNH GDCD - M BÌNH
  3 Tin - H THÚY Nhạc - QUANG Văn
   
  Gửi ý kiến