Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tiếng Anh 7 (Sách mới). REVIEW Unit 7. Traffic.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Kim Oanh
  Ngày gửi: 20h:13' 17-02-2020
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 42
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT REVIEW ENGLISH 7 UNIT 7, 8
  Thanh Nhat school 2019-2020
  ………………………………………………
  A. GRAMMAR.
  1. Dùng “it” để chỉ khoảng cách
  Chúng ta có thể sử dụng “it” ở vị trí chủ ngữ để chỉ khoảng cách.
  Ex: It is about 300 metres from my house to the bus stop.
  (Từ nhà tôi đến trạm xe buýt khoảng 300m.)
  2. Cách dùng used to (The use of used to)
  Chúng ta sử dụng used to (đã từng) khi nói về thói quen trong quá khứ nhưng nay không còn nữa.
  Ex: When I was a child, I used to go to Suoi Tien.
  (Khi còn nhỏ, tôi đã từng đi Suối Tiên.)
  • Cách thành lập Used to
  - Thể khẳng định (Affirmative form): s + used to + V (bare inf)
  Ex: I used to live in Hue. Tôi đã từng sống ở Huế.
  (nhưng giờ không còn ở đó nữa)
  - Thể phủ định (Negative form): S + didn’t + use to + V (bare inf)
  Ex: My father didn’t use to smoke cigarette.
  Bố tôi trước đây không hút thuốc (nhưng bây giờ bắt đầu hút thuốc).
  - Thể nghi vấn (Interrogative form): Did + s + use to + V (bare inf)?
  Ex: Did you use to work in the post office?
  (Có phải trước đây anh đã từng làm việc ở bưu điện không?)
  B. EXERCISE.
  I. Find the word which has a different sound in the part underlined.
  1. A. traffic        B. pavement          C. plane          D. station
  2. A. recycle       B. vehicle            C. helicopter       D. reverse
  3. A. railway       B. mail              C. sail           D. captain
  4. A. sign         B. mistake           C. triangle         D. drive
  5. A. nearest       B. head             C. bread          D. health
  II. Find the odd once out A, B, C or D.
  1. A. riding         B. driving            C. gardening       D. flying
  2. A. no cycling     B. no parking         C. no right turn      D. sign
  3. A. train          B. plane             C. car            D. sail
  4. A. by car        B. on foot            C. by bus         D. by bicycle
  5. A. rule          B. ride              C. reverse         D. drive
  III. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.
  1. Minh used to......................his homework late in the evening.
  A. does           B. do               C. doing           D. did
  2. If people.....................the rules, there are no more accidents.
  A. follow          B. take care of        C. obey           D. remember
  3. You should..................right and left when you go across the roads.
  A. see            B. look              C. be             D. take
  4. Hurry up or we can`t...................the last bus home.
  A. keep           B. follow             C. go             D. catch
  5. Lan used to go to school...............
  A. with bicycle      B. by foot            C. in car           D. by bus
  6. Public..................in my town is good and cheap.
  A. transport        B. tour              C. journey          D. travel
  7. ..................is not very far from here to the city centre.
  A. That           B. This              C. It              D. There
  8. When there is a traffic jam, it.....................me a very long time to go home.
  A. costs           B. takes             C. lasts            D. spends
  9. Mai`s dad usually drives her to school................her school is very far from her house.
  A. but             B. though            C. because         D. or
  10. Yesterday Hoa and Lan......................round West Lake. It took them an hour.
  A. cycle           B. cycles            C. cycling          D. cycled
  IV. Fill each blank with a word given in the box:
  vehicles    across      did       ride      feels
  break      it      rules      accidents       after
  
  1. What.......................you do last Sunday?
  2. I stayed at home and looked.....................my younger brother yesterday.
  3. Does your bike ever..................down on the way to school?
  4. We must always obey traffic.......................for our safety.
  5. How far is.................from your house to the bus stop?
  6. He used to.....................a tricycle when he was three years old.
  7. Now there are more traffic....................than there used to be in this city.
  8. There did not use to be many...................on the roads in my home town.
  9. He lives in a small village in the mountains so he never........................worried about traffic jams.
  10. You should remember to walk.......................the
   
  Gửi ý kiến