Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220905_083535.jpg IMG_20220905_083620.jpg IMG_20220905_084047.jpg IMG_20220830_102515.jpg FB_IMG_1659449868555.jpg FB_IMG_1659560113346.jpg FB_IMG_1659446181599.jpg IMG_20220727_045849.jpg IMG_20220727_045829.jpg IMG_20220714_072041.jpg IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  GIAO AN ANH 7 CA NAM 2011-2012.doc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hòa (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 05-08-2011
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 824
  Số lượt thích: 0 người
  Week: 1
  Date of planning 10 / 8
  
  
  PERIOD 1: INTRODUCE HOW TO LEARN ENGLISH CLASS 7

  English 7 : Cả năm 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết
  Học kỳ I 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
  Học kỳ II 3 tiết x 17 tuần = 51 tiết

  REVIEW
  I. The aims:
  After the lesson, students will review the main contents of the lessons which are learned in class 6 : The simple present tense, the present continuous tense, near future, wh- questions, comparative and superlative of short adjectives.
  II. Content :
  1. The tenses of verbs
  a. The present simple tense.
  * Tobe: am, is, are
  (+) I am = I’m (-) I am not = I’m not (?) Am I…….?
  We We We
  You are You are not Are You ………?
  They They They
  He He He
  She is She is not Is She ……….?
  It It It
  * Ordinary verbs :
  (+) I (-) I
  We + V( without To ) We + Don’t + V
  You You
  They They
  He He
  She + Vs(es) She + Doesn’t +V
  It It
  (?) I He
  We Does She + V ?
  Do You + V ? It
  They
  b. The present continuos tense:
  (+) S + am / is / are + Ving .
  (-) S + am / is / are + not + Ving.
  (?) Am / is / are + S + Ving ?
  c. Near future :
  (+) S + am / is / are + going to + V.
  (-) S + am / is / are + not + going to + V.
  (?) Am / is / are + S + going to + V ?
  2. Wh- questions :
  * What :
  - What’s your name ? => My name is An.
  What’s her name ? => Her name is Hoa .
  - What do you do? => I am a teacher .
  What does he do ? => He is a doctor .
  * Where :
  Where do you live? => I live on Nguyen Du street .
  Where does she live ? => She lives at 135 Hang Bai Street.
  * How many + Ns .
  How many students are there in your class?
  …………..tables …………………………?
  * What time / When
  What time do you usually get up ?
  When do you do your homework?
  * How :
  - How are you ? => I’m fine, thanks.
  - How do you go to school every day ? => I go to school by bike .
  * How old : How old are you ?
  * Why? Why does he have bad marks?
  * Which : Which shirt do you like : red or blue?
  * Who : Who is Mrs Lan talking to?
  3. Comparative and superlative of short adjectives :
  a. Comparative:
  S1 + tobe + adj + er + than + S2.
  EX: She is taller than me .
  b. Superlative :
  S + tobe + the + adj + est …………
  EX: He is the tallest in my class .
  III. Practice :
  Ask Ss to do exercises , then the teacher corrects them .
  Exercise 1: Supply the correct forms of the verbs in brackets.
  1. My brother ( do ) ………………….his homework in his room now, He ( do ) ……………….it everyday.
  2. They ( visit ) ……………………..us next week .
  3. It usually ( rain )…………………… in the rainy season.
  4. I ( not go ) ……………………….to school on Sunday .
  5. Listen! I think the telephone ( ring ) ………………………….
  Exercise 2 : Make questions for underlined words.
  1. Mr Quang lives on Hung Vuong street .
  2. Her new friends come from Autralia.
  3. There are 13.6 million people in Mexico city .
  4. Nam usually has lunch at 11:30.
  5. Hoa is going to play badminton with her friend.
  Exercise 3 : Put the correct form of the adjective in bracket.
  1. The country is ………………….than the city .( quiet )
  2. Minh’s house is the……………….. to the town.( near )
  3. Which is the ………………………city in your country ? ( large )
  4. Hambledom isn’t ……………………than London. ( pretty )
  5. The town isn’t clean. The country is …………………( clean )
  IV. Consolidation :
  V. Homework : Review and prepare unit one (A1,3,4,5)
  _______________________________________

  Week:1
  Date:11-8
  Period 2 UNIT 1 : BACK TO SCHOOL
  LEESSON 1
   
  Gửi ý kiến