Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Quảng Cáo

  IMG_20220627_064205.jpg IMG_20220627_064300.jpg FB_IMG_1654136757354.jpg Dau_truong_toan_vioedu.jpg IMG_20220602_010329.jpg Hoakhoi9507.flv IMG_20220529_081149.jpg IMG_20220508_050230.jpg IMG_20220429_132922.jpg IMG_20220429_132923.jpg IMG_20220429_132923.jpg IMG_20220429_015738.jpg IMG_20220429_015725.jpg FB_IMG_1651172295624.jpg Thu_vien.jpg IMG_20220421_095958.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  E 12 - THÊM 3 ĐỀ KT 15 MINS - HK1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 06h:41' 07-09-2013
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 1222
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT …………………… KIỂM TRA 15 PHÚT
  LỚP : 12 MÔN : TIẾNG ANH
  Họ và tên ;………………………………….
  Choose the correct answer A,B,c or D for the following sentences ;
  The boy…………..bike was stolen is studying in class 6A .
  A. who B. whom C. whose D. which
  2. This dictionary…………………….in 1980 .
  A. published B. was published C. is published D. was publishing
  3. Shakespeare …………………..” Romeo and Juliet” in 1605 .
  A. writes B. was written C. wrote D. has written
  4. They……………..a new library in our school .
  A. have just built B just have built C. has just built D. have just been built
  5. If you don’t hurry , you………………..ate for school .
  A. will be B. would be C. would have been D. are
  6. When I came home, my father ………………….chess with his friend.
  A. played B. is playing C. plays D. was playing
  7. If she had a car , she………………..out in the evening .
  A. will go B would go C. would have gone D. goes
  8. He called the police after he ……………..an accident.
  A. saw B. has seen C. had seen D. have seen
  9. He is looking…….the book which has just been lost.
  A. at B. in C. after D. for
  10. ……………..it has rained a lot, I went to school on time .
  A. Although B. Because C. If D. Despite


  ……………………………………………………………………………………………….


  TRƯỜNG ……………………. KIỂM TRA 15 PHÚT
  LỚP : 12 MÔN : TIẾNG ANH
  Họ và tên ;………………………………….
  Choose the correct answer A,B,c or D for the following sentences ;
  The boy…………..bike was stolen is studying in class 6A .
  A. who B. whom C. whose D. which
  2. This dictionary…………………….in 1980 .
  A. published B. was published C. is published D. was publishing
  3. Shakespeare …………………..” Romeo and Juliet” in 1605 .
  A. writes B. was written C. wrote D. has written
  4. They……………..a new library in our school .
  A. have just built B just have built C. has just built D. have lust been built
  5. If you don’t hurry , you………………..ate for school .
  A. wil be B. would be C.would have been D. are
  6. When I came home, my father ………………….chess with his friend.
  A. played B. is playing C. plays D. was playing
  7. If she had a car , she………………..out in the evening .
  A. will go B would go C. would have gone D. goes
  8. He caled the police after he ……………..an acident.
  A. saw B. has seen C. had seen D. have seen
  9. He is looking…….the book which has just been lost.
  A. at B. in C. after D. for
  10. ……………..it has rained a lot, I went to school on time .
  A. Although B. Because C. If D. Despite

  Full name ……………………….
  Class : 12 ----------
  15-MINUTE TEST
  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và tô đen vào bảng sau :
  1). We are very close-knit family and very supportive ...................... one another.
  a). on b). to c). of d). about
  2). Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
  a). Watched b). Cooked c). Stopped d). Crooked
  3). They don`t allow ......................... at gas stations.
  a). to smoke b). smoking c). smoke d). smoked
  4). We ....................... for three hours and we are very tired.
  a). are walking b). had been walking
  c). were walking d). have been walking
  5). Don`t worry. I`ll .................... you a hand with the washing up.
  a). borrow b). take c). return d). give
  6). She confided all her secrets......................... her best friend.
  a). on b). in c). with d). to
  7). The last time I .................Jane, she ....................... cotton in the field.
  a). had
   
  Gửi ý kiến