BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đình Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:39' 04-12-2013
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 521
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ: XÃ CƯ PUI
CHI BỘ TH CƯ PUI II 
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Cư Pui, ngày 01 tháng 12 năm 2013


 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: Vũ Đình Tùng; Sinh ngày: 01/03/1972
Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Cư Pui II
Chi bộ: Trường Tiểu học Cư Pui II
Thực hiện hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “ Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2013”, nay xin kiểm điểm trước chi bộ như sau:
1. Tư tưởng chính trị
Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Luôn ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống
Bản thân luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo, luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân, bà con nơi cư trú tín nhiệm, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
Là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, bản thân luôn thực hiện đúng qui chế, đảm bảo tính khoa học, luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý; Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: Làm tốt công tác tham mưu với cấp trên; quản lí và chỉ đạo tốt, tham gia bồi dưỡng CBQLGD và giáo viên, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Thường xuyên liên hệ với Đảng uỷ nơi cư trú, tham gia nhiệt tình các hoạt động của chi bộ và khu dân cư phát động và tổ chức, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường, tôi luôn chỉ đạo, điều hành một cách khoa học, thường xuyên nên trong năm vừa qua, chi bộ và các đoàn thể, bộ phận đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Luật và Nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực trong ngành giáo dục...
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia và chỉ đạo đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa